top of page

Tīmekļa vietnes apse.lv lietošanas noteikumi un privātuma politika

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tīmekļa vietnes www.apse.lv (turpmāk-vietne) izmantošanas noteikumus un sniedz datu subjektam (turpmāk–Lietotājs) vispārīgu informāciju par to, kādi personas dati tiek apstrādāti, kādi ir to apstrādes nolūki un tiesiskais pamats, kādos gadījumos dati tiek izpausti un cik ilgi tie tiek glabāti (turpmāk-Noteikumi).

2. Datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija

2.1. SIA "Namu serviss APSE”, reģistrācijas numurs 42103033900, juridiskā adrese: Zivju iela 11/13-7N, Liepāja, LV-3401 (turpmāk-Sabiedrība) ir ar vietnes un pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu saistītās personas datu apstrādes pārzinis.

2.2. Kontaktinformācija:

Sabiedrības kontaktinformācija saziņai par personas datu apstrādes jautājumiem: info@apse.lv, tālrunis 22124444.c

3. Definīcijas

Apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).

Lietotājs ir fiziska persona, kas ir izteicis vēlēšanos izmantot vai izmanto Sabiedrības, vai vietnes sniegtos pakalpojumus.

Personas dati ir jebkura ar Lietotāju tieši vai netieši saistīta informācija (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, adrese).

Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016 Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu noteiktas klienta personīgās pazīmes, piemēram, lai analizētu vai paredzētu klienta ekonomisko situāciju, intereses.

4. Personas datu apstrādes nolūks, tiesiskais pamats un glabāšanas termiņš

4.1. Personas datu apstrādes nolūki:

Sabiedrība veic Lietotāja personas datu apstrādi, lai nodrošinātu likumā noteikto pārvaldīšanas funkciju izpildi pārvaldībā esošajās mājās, kā arī lai sagatavotu elektronisku rēķinu par sniegtajiem pārvaldīšanas pakalpojumiem.

4.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

Sabiedrība nodrošina, ka Lietotāja personas datu apstrādei vienmēr ir tiesisks pamats. Šāds tiesisks pamats var būt Sabiedrības likumā noteikta pienākuma izpilde, Sabiedrības leģitīmās intereses, kā arī Lietotāja piekrišana.

4.3. Personas datu glabāšana:

Sabiedrība saglabā Lietotāja personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos. Šajā gadījumā personas dati tiks saglabāti normatīvajos aktos noteikto termiņu. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.

5. Reģistrācija vietnē un personas datu apstrāde

5.1. Vietnes lietošana ir brīvprātīga. Arī bez vietnes izmantošanas varēsiet saņemt Sabiedrības pakalpojumus un rēķinus līdz šim izvēlētajā veidā.

5.2. Ja vēlaties izmantot vietni, tad jums būs jāsniedz Sabiedrībai savi personas dati. Ja personas dati netiks sniegti, tad Sabiedrībai nebūs iespējams jūs identificēt un jums netiks piešķirta piekļuve vietnei.

5.3. Piekļuve vietnei un pilnīga tās izmantošana ir atkarīga no pareiza un pabeigta reģistrēšanās procesa.

5.4. Reģistrēšanās vietnē notiek, klikšķinot uz pogas "reģistrēties". Pieteicējam jāievada sava e-pasta adrese, jāizvēlas parole, kā arī jāiesniedz citi pieprasītie personas dati atbilstoši Sabiedrības ieskatiem.

5.5. Reģistrējoties portālā, Lietotājs apstiprina, ka:

5.5.1. ir izlasījis, sapratis un piekrīt šis vietnes lietošanas Noteikumiem;

5.5.2. Lietotāja sniegtie personas dati ir precīzi, pareizi un pilnīgi. Sabiedrība nekādā ziņā nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas Lietotājam vai trešajām personām tādēļ, ka Lietotājs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus personas datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus);

5.5.3. Lietotājs apņemas nekavējoties (bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Lietotāja datu vai citas saistītās informācijas maiņas) mainīt (papildināt) savus personas datus;

5.5.4. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība apstrādā visus personas datus un /vai citu Lietotāja sniegto informāciju un izmanto to šo Noteikumu nolūkam, Sabiedrības pakalpojumu sniegšanai, tiešajam mārketingam (tikai ar Lietotāja piekrišanu) un citiem mērķiem.

5.6. Lietotājam aizliegts izmantot citas personas informāciju.

5.7. Lietotājam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vietnes lietošanu.

5.8. Ja rodas pamatotas aizdomas, ka Lietotājs ir nodarījis vai var tikt nodarīts kaitējums Sabiedrībai un/vai trešajām personām un/vai Sabiedrības interesēm, Sabiedrībai ir tiesības nodot atbildīgajām iestādēm visus pieejamos personas datus par šādu Lietotāju.

5.9. Lietotājs ir atbildīgs par sniegto pieteikšanās datu konfidencialitāti, un viņam ir jāpieliek visas pūles, lai aizsargātu vietnes reģistrācijas paroli no trešajām personām un liegtu trešajām personām izmantot savus datus, lai piekļūtu vietnei.

5.10. Personas datus, ko Lietotājs nodrošina tīmekļa vietnē, apstrādā Sabiedrība saskaņā ar Regulu, Noteikumiem, Latvijas Republikas likuma par personas datu tiesisko aizsardzību prasībām un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību.

6. Lietotāja tiesības

6.1. Lietotājam kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie Sabiedrības:

6.1.1. saņemt apstiprinājumu par to - vai attiecībā uz Lietotāju tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, tad piekļūt tiem;

6.1.2. piekļūt attiecīgajiem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

6.1.3. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

6.1.4. prasīt savu personas datu dzēšanu;

6.1.5. iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz neleģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem;

6.1.6. prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;

6.1.7. saņemt savus personas datus, ko Lietotājs ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

6.1.8. atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;

6.1.9. netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, attiecībā uz Lietotāju.

6.2. Šīs tiesības nav īstenojamas, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Lietotāju, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai – Lietotājs ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.

6.3. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Lietotājs uzskata, ka ir pārkāptas tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.

6.4. Ja vēlaties izmantot savas tiesības, vai jums ir kādi citi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu ar vērsieties pie Sabiedrības izmantojot šo noteikumu 2.2.punktā norādīto kontaktinformāciju.

 

7. Lietotāja datu nodošana

7.1. Lietotāja personas dati var tikt nodoti datu apstrādātājiem saskaņā ar personas datu apstrādes līgumu, kā arī citiem saņēmējiem, ja tam ir tiesisks pamats.

7.2. Ja Sabiedrība nodod Lietotāja personas datu apstrādi apstrādātājam, Sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji Lietotāja personas datu apstrādi veic saskaņā ar Sabiedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

7.3. Lietotāja personas datu saņēmēji ir:

7.3.1. uzņēmumi, kas sniedz komunālos pakalpojumus;

7.3.2. juridiskās personas un/vai institūcijas, kuras uztur reģistrus, kuri satur vai caur kuriem tiek nodoti personu dati (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, Zemesgrāmata, Zemes dienests, parādu ārpustiesas piedzinēji u.c.);

7.3.3. Sabiedrības saistītās juridiskās personas;

7.3.4. institūcijas un amatpersonas (piemēram, tiesībsargājošās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, nodokļu pārvaldes iestādes, tiesas, maksātnespējas procesa administratori);

7.3.5. auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta pakalpojumu sniedzēji, Sabiedrības sadarbības partneri, kas iesaistās pakalpojumu sniegšanā, un citi sadarbības partneri, kas ir personas datu apstrādātāji;

7.3.6. citi mājas iedzīvotāji - normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un/vai saskaņā ar mājas iedzīvotāju kopības sapulces lēmumiem.

8. Vietnes izmantošana noteikumi un ierobežojumi

8.1. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī, nepaziņojot par to Lietotājam, mainīt pakalpojumu vai atsevišķas to daļas, funkcijas un jebkādu citu vietnes sniegtu informāciju. Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība netiks uzskatīta par atbildīgu par zaudējumiem un (vai) nelabvēlīgu iedarbību, kas radusies šo izmaiņu rezultātā un noraida jebkādas prasības, kuras pret Sabiedrību izvirzītas saistībā ar šādām darbībām.

8.2. Sabiedrībai, lai aizsargātu trešo personu tiesības un likumīgās intereses un/vai ievērotu normatīvajos aktos noteikto, ir tiesības jebkurā brīdī bez paziņojuma anulēt Lietotāja piekļuvu vietnei.

8.3. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī bez paziņojuma uz nenoteiktu laiku un bez iemesla ierobežot vai atcelt piekļuvi vietnei.

8.4. Izmantojot vietni un/vai Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, Lietotājs apņemas:

8.4.1. ievērot šos Noteikumus;

8.4.2. ievērot Sabiedrības un trešo personu tiesības un likumīgās intereses;

8.4.3. nesniegt nepatiesu un/vai maldinošu informāciju par sevi vai jebkādu citu nepareizu informāciju;

8.4.4. izmantot tikai drošas elektronisko sakaru un datu komunikāciju iekārtas un ierīces;

8.4.5. neizplatīt datorvīrusus un/vai neveikt nekādas citas darbības, kas varētu traucēt vietnes darbību, bojāt vai iznīcināt informāciju un radīt citus zaudējumus vietnei vai Sabiedrības sniegtajam pakalpojumam;

8.4.6. neveikt apzinātas darbības, kas varētu traucēt vietnes darbību vai Sabiedrības pakalpojumu sniegšanu Lietotājam vai trešajām personām;

8.4.7. nepārkāpt vispārpieņemtos sabiedrības uzvedības noteikumus, trešo personu tiesības, likumīgās intereses un tiesiskās prasības;

8.4.8. nekavējoties informēt Sabiedrību, ja kļūst zināms, ka vietnei var prettiesiski piekļūt citas trešās personas.

8.5. Ja Lietotājs pārkāpj kādu no šiem noteikumiem, Sabiedrībai ir tiesības bez paziņojuma pilnīgi vai daļēji ierobežot Lietotāja iespējas jebkādā veidā piekļūt vietnei.

9. Intelektuālā īpašuma aizsardzība

9.1. Visas vietnē atrodamās publikācijas, radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir Sabiedrības vai sadarbības partneru īpašums un autortiesību objekts, un tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

9.2. Lietotājam ir aizliegts tekstu, fotogrāfiju, logotipu, reklāmkarogu u.c. dizaina elementu reproducēšana komerciāliem vai citiem mērķiem, kas pārkāpj Sabiedrības vai trešo personu tiesības un likumīgās intereses.

9.3. Šī vietne var saturēt hipersaites uz citām vietnēm, kas ļauj Lietotājam nokļūt uz tām. Tāpat šajā vietnē var būt publicēta informācija par trešajām personām. Pārzinis nevar mainīt, atjaunināt vai kontrolēt šāda veida informāciju, tāpēc Sabiedrība neuzņemas atbildību par šāda satura pareizību.

9.4. Lietotājs apzinās, ka nokļūstot citā vietnē, kurā tas nokļuvis caur šo vietni, var būt citi lietošanas un privātuma politikas noteikumi.

9.5. Izmantojot vietni, Lietotāji var pasūtīt vai pieprasīt trešo personu pakalpojumus. Abonējot vai pieprasot pakalpojumus no trešās personas, Lietotājs apzinās un piekrīt, ka informācija un dati, ko viņš sniegs, aizpildot pieprasījumu, tiks paziņoti pakalpojumu sniedzējam.

9.6. Abonējot vai pieprasot pakalpojumus no trešajām personām (ieskaitot to informāciju un /vai kontaktinformāciju), Lietotājs uzņemas visu atbildību un risku par personas datu izmantošanu, kurus viņš sniedz trešajām personām.

10. Sīkdatnes

10.1. Sīkdatnes (angļu val. cookies) ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes nosūta atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni.

10.2. Lietojot vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai savā ierīcē.

10.3. Sabiedrība sīkdatnes izmanto tīmekļa vietnes lietojamības ērtumam un pilnvērtīgai funkcionalitātei, kā arī statistikas apkopošanas nolūkos. Ar sīkdatņu starpniecību nav iespējams noteikt lietotāja personas identitāti.

10.4. Lietotājs var sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Lietotājam jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad tiks apmeklēta vietni, turklāt, iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Sabiedrība ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajos Noteikumos bez brīdinājuma, publicējot Noteikumu aktuālo versiju vietnē.

11.2. Noteikumus reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti. Visas domstarpības starp vietni un Lietotāju tiek risinātas sarunu ceļā. Ja puses strīdu neatrisina sarunu ceļā, to galīgi izšķir tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos noteikto kārtību.

11.3. Visas vietnē atrodamās publikācijas, radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir Sabiedrības vai sadarbības partneru īpašums un autortiesību objekts, un tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā, kura saturu nedrīkst reproducēt, darīt pieejamu sabiedrībai vai izplatīt bez Sabiedrības rakstiskas piekrišanas.

bottom of page