< atpakaļpirms


pēc

K.Zāles laukums 2


2019.gada 10.jūlijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 198577,05 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K. Zāles laukums 2, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, balkonu remonts, ieejas mezglu atjaunošana, apkures sistēmas rekonstrukcija. Kopējās projekta izmaksas EUR 397154,16 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība).
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
• siltumenerģijas ietaupījumu 73,35 kWh/m2 gadā
• siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 51,58 CO2 ekv.T./gadā
Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Mūrnieks”, būvkom.reģ.Nr. 0510-R.
2021. gada novembrī ēka nodota ekspluatācijā.