top of page

Krūmu iela 20

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krūmu ielā 20, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana.

2019.gada 19.jūnijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 287 522,36 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krūmu ielā 20, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana, jumta remonts, apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, zibensaizsardzības ierīkošana. Kopējās projekta izmaksas EUR 575044,72 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
• siltumenerģijas ietaupījumu 73,93 kWh/m2 gadā
• siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 46,75 CO2 ekv.T./gadā

Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Mūrnieks”, būvkom.reģ.Nr. 0510-R.

bottom of page