top of page

Ūliha iela 97/99

Veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana un apkures sistēmas rekonstrukcija.

2019.gada 16. decembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 197 321,18 EUR no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ūliha ielā 97/99, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana un apkures sistēmas rekonstrukcija. Kopējās projekta izmaksas EUR 413155,35 (t.sk. būvdarbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība).
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
• siltumenerģijas ietaupījumu 71,35 kWh/m2 gadā
• siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 33,63 CO2 ekv.T./gadā
Piegādātāju atlases procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Eksterm”, būvkom.reģ.Nr. 13232

bottom of page